Training Architects

Fan 18-24 febrewaris is der by de Sloveenske minderheid yn Trst, Itaalje de Kick-off fan 2017.
“Training Architects” is der foar om de YENies te learen hoe’t sy ynformaasje en kennis nei oaren oerbringe kinne. Dit is yn it ramt fan it tema 2017: “Building Bridges.”
En om stevige brêgen te bouwen hast, yndie, arsjitekten nedich!
Ek sille der dizze wike de Minority Messengers traind wurde, dy’t nije brêgen lizze sille by minderheden.

GiuRu âld-en-nij

It FYK is no best buddies wurden mei Giuru, de Reto Romanen, yn it YEN pairing projekt!
Om dat te fieren hawwe in pear FYKers drekst in auto pakt om foar de nijjierswiksel yn Switserlân te sitten en dat te fieren mei GiuRu en ek noch in pear Sorben:DIt wie fantastysk! Boppedat hawwe in pear wize lessen leard oer autoriden fan ús GiuRu-mem

Ferslach Peaskekongres Hongarije

De bestimming:
it Peaskekongres yn Pécs, in kongres fan seis dagen mei in ynternasjonaal
selskip fan minderheden yn Europa.

Fan Grins nei
Pécs is it it maklikst te dwaan mei it fleantúch fan Eindhoven nei Budapest en
dan mei de trein nei Pécs. Continue reading