FYKsûpke 12 maaie

12 maaie, 20:00 oere sil der in sûpke plakfine yn ‘e Neushoorn, Ljouwert. Wy sille net allinne buorrelje, mar ek ús breinen buorrelje litte foar goede ideeën oangeande de minority bustour 2017! Op 3 oktober sil der nammentlik in bus fol mindeheden yn Fryslân oanstekke. En om harren wat mear oan te bieden as in stik lân mei kij, moatte wy dochs wat betinke (en útfiere). Do bist dan ek tige wolkom op 12 maaie om dyn fyzje hearre te litten (en fansels ek om in drankje te dwaan).
Oant dan!

 

jiergearkomste mei aktiFYKteit

Op 18 maart is de jiergearkomste fan it FYK!
Om’t gearkomsten guontiden fiele as sitst fêst en kinst nea wer de romte ferlitte… hâlde wy de jiergearkomste mar sa tapaslik mooglik yn ‘e finzenis!
Wy sille earst in rûnlieding krije om dêrnei mei kofje en tee te set te gean mei de jiergearkomste.
Bisto derby? Opjaan foar de rûnlieding en/of de jiergearkomste kin by foarsitter@fyk.nl

Program:
13:45 sammelje by Blokhúspoarte, Ljouwert
14:00 Rûnlieding mei âld-sipier (kosten €5,-)
15:15 jiergearkomste yn ‘e direksjeseal/ kafee de Bak

Easter Seminar “Building Bridges”

Op 7 oant en mei 14 april sil de Easter Seminar holden wurde yn Albanië, yn Golem, Dürres. En foar wa’t tinkt: “wêr leit dat??” It leit oan see, tusken de palmbeamkes. Tige ferfelend dus om dêr aanst te moetsjen mei it YEN.

Der sil in oare set-up wêze foar workshops: der binne der no meardere tema’s en workshops dêr’tst út kieze kinst. Foarbylden dêrfan binne: presentation, public speaking, advocacy, networking of campaigning.

Fansels is der ek genôch plak foar oare aktiviteiten, lykas in ekskurzje nei Berat.

Liket it dy leuk ta om mei it FYK ôf te reizgjen nei Albanië? Jou dy dan foar 11 maart op fia foarsitter@fyk.nl

Training Architects

Fan 18-24 febrewaris is der by de Sloveenske minderheid yn Trst, Itaalje de Kick-off fan 2017.
“Training Architects” is der foar om de YENies te learen hoe’t sy ynformaasje en kennis nei oaren oerbringe kinne. Dit is yn it ramt fan it tema 2017: “Building Bridges.”
En om stevige brêgen te bouwen hast, yndie, arsjitekten nedich!
Ek sille der dizze wike de Minority Messengers traind wurde, dy’t nije brêgen lizze sille by minderheden.

GiuRu âld-en-nij

It FYK is no best buddies wurden mei Giuru, de Reto Romanen, yn it YEN pairing projekt!
Om dat te fieren hawwe in pear FYKers drekst in auto pakt om foar de nijjierswiksel yn Switserlân te sitten en dat te fieren mei GiuRu en ek noch in pear Sorben:DIt wie fantastysk! Boppedat hawwe in pear wize lessen leard oer autoriden fan ús GiuRu-mem