Foarsitter: Ydwine Scarse

Myn namme is Ydwine Scarse. Ik kom út Mantgum, bin 26 jier âld en
wenje yn Grins. Ik wenje dêr om’t ik de Bachelor doch fan Minorities and
Multilingualism (M&M), nei wat lanterfanterjen mei American
Studies.  Hjir hâld ik my dwaande mei minderheden, meartaligens en it
Frysk.

It Frysk hat altyd al in plakje by my hân en ik hâld my dan ek dwaande mei lesjaan.
Troch dit lesjaan bin ik ek ea by FFJ Bernlef kaam. Ynmiddels bin ik dêr
al fan ‘e âlde garde, mar ik bin ik der noch faak te finen, ek om’t ik
net al te fier fan ‘e soas wenje.

Fan it FYK hie ik wol faak ris heard, mar om ien of oare reden
(efterôf sjoen ivich sûnde) bin ik pas letter lid wurden fan it FYK.
Hawar, nei de earste aktiviteit (Newbee meeting yn Berlyn) wie ik al
besmet mei it entûsjasme fan ‘e FYKers en YENnies.

Dit firus fan entûsjasme wol ik graach oerdrage nei oare en nije
FYKers: foar my stiet it FYK foar kânsen. Kânsen minderheden op ‘e kaart
te bringen en selsfertrouwen te krijen  foar sawol dysels as de
minderheid. Kânsen om oare minsken te moetsjen. Kânsen om kulturiele
kennis op te dwaan en it yn praktyk bringe. Kânsen om oan ‘e slach te
gean.

Sa is it FYK foar my (neist in soad wille en nije
freonen) in geweldige kâns myn stúdzje yn praktyk te sjen. De saken dy’t
ik yn ‘e hurde houtene kolleezjebankjes besprek kin ik yn it echt sjen,
by de minsken sels, op ien oft oar plak dêr’tst oars nea fan heard
hiest.

Dat sa, ik bin entûsjast oer it FYK … en no do!
Ik sjoch dy graach op de aktiFYKteiten yn ‘e takomst!

Skriuwer: Nina Peckelsen

It liket my ta dat it no wolris
tiid is om my fatsoenlik foar te stellen, om’t ik ien fan dyjingen bin
dy’t (hooplik) de kommende jierren de baas spylje sil yn it FYK.

Myn namme is dus Nina Peckelsen, ik bin 26 jier âld en wenje yn it
lytse doarpke Ketlik. Ik wenje hjir al myn hiele libben (mei in healjier
yn Amsterdam as útsûndering), en bin mei myn âlders, twa broerkes en
sus fiif kear ferhuze
binnen dit lytse plakje mei oars allinich bosk, weilân en in pear hûzen.

Ik bin sûnt twa jier ôfstudearre
fan de keunstakademy yn Swolle, dêr’t ik de oplieding ta yllustrator
folge haw. Ik wurkje fanút hûs, mei hjir en dêr opdrachten en klussen.
Sa haw ik ôfrûne simmer de hiele tiid binnen sitten om myn yllustraasjes
foar útjouwerij Regaad’s Fryske oersetting fan ‘Erik of het klein
insectenboek’ te meitsjen, in boek dat yn ’e hjerst útkaam is. Mei myn
kreative êftergrûn bin ik
no dwaande om de YEN ek wat mear op it kulturele paad te krijen.

Dy belangstelling foar kultuer en ek taal sit der al fan jongs ôf yn. Ik bin nammentlik, tegearre
mei myn broerkes en sus, it bewiis dat fekânsjeleafdes dochs takomst
hawwe kinne; wy komme foart út in houlik tusken in Fryske mem en in
Dútske heit. Taal en (lytse) kultuerferskillen hawwe dus altyd al in
grutte rol spile yn ús hûs, dêr’t deistich trije talen sprutsen wurde.

Yn dy sin is it moai dat ús foarsitter, Ydwine, út inselde thússituaasje komt mei har Ingelske heit.

Ik bin der wis fan dat wy, mei ús ynternasjonale eftergrûn en leafde foar de Fryske taal en
kultuer, in ferskil meitsje kinne binnen it FYK. Wy sitte fol mei
ideeën, en wolle der alles oan dwaan om de feriening wer op har poatsjes
te krijen. Ik tink dat ik foar ús trijen sprek, as ik sis dat wy tige
tankber binne dat
‘FYK-antyk’ers’ Maarten, Jelma en Arjen de taak op harren naam hawwe om ús by te stean as sekretariaat.

Aktifykteitenkoördinator: Wessel Peckelsen

Wessel Peckelsen, dat bin ik. Nei in lytse seis moanne lid fan it FYK west te hawwen, bin ek ik kroand ta bestjoerslid. Dat is fansels in eare om te dwaan. Om wat oer mysels te fertellen: ik studearje European Studies oan de NHL. Binnen dy stúdzje lear ik aardich wat oer de Europeeske Uny en it belied dat dêrby om ’e hoeke komt op Europeesk nivo.  Fierder mei ik mysels graach ferdjipje yn de kommunikaasje tusken de Europeeske kultueren. It feit dat it FYK by in Europeeske koepelorganisaasje oansletten is, sprekt my dan ek tige oan.

Nettsjinsteande dat minsken my faaks as Eurofyl omskriuwe soenen, sjoch ik sels ek yn dat der wol it ien en oar ferbettere wurde kin oan it hiele sirkus dat himsels de Europeeske Uny neamt. Dat hast eltsenien yn Europa werom krûpt op syn eigen molsheapke sjoch ik ek as in ûnderdiel fan it probleem. Ik tink dat hjir in perfekte rol leit foar it FYK en har Europeeske
koepelorganisaasje, de YEN, om in bydrage te leverjen oan de oplossing fan dit probleem. Us doel moat neffens my wêze om minsken yn Europa fan harren molsheapke ôf te krijen en om harren iepen stelle te litten foar oare kultueren. Foar no wol ik der earst foar soargje dat it netwurk en de bekendheid fan it FYK fergrutte wurdt, sadat ek mear minsken it FYK fine kinne
sille.

Ponghâlderij, ledenadministraasje, ljepperredaksje en oare saken: FYK-office

Om it bestjoer sa min mooglik te belesten mei administrative
rompslomp hawwy wy op de jiergearkomste 2016 foar in konstruksje keazen
mei in ûndersteunend team fan trije minsken dy’t it measte routinewurk
op harren nimt. Hjirfan makket de ponghâlder offysjeel noch diel út fan
it bestjoer, mar it ‘FYK-kantoar’ en it bestjoer hawwe ek elts harren
eigen taken. De ûndersteunende taken binne yn handen fan:Jelma
Wiegersma, Arjen Dijkstra en Maarten Bark (offysjeel ponghâlder).