English version here

Yn augustus 2018 sil der wat machtichs barre…
In August 2018 something great will happen…

Diversity Festival yn/in Fryslân!!!!

Terp of Tales

Fan 5 oant en mei 12 augustus sil it heve
It will take place from the 5th to the 12th of August

It festival

It Diversity Festival is it simmerske kultuerevenemint fan Youth of European Nationalities, dêr’t jongerein fan Europeeske minderheden byinoar om kulturele workshops te folgjen en sa in kulturiele, diverske en meartalige einfoarstelling op te setten om de kulturele rykdom fan Europa sjen te litten.

Yn in wike tiid learsto mear oer oare minderheden yn Europa: Kashuben, Sorben, Roma, of Dútsktalige minderheden bygelyks! Mei harren wurkest yn  in kreative workshop mei (folks)ferhalen as basis. Learst boppedat fanalles oer inoar: hoefolle ferskillende talen der praat wurde, wêr’t minderheden tsjinoanrinne en wat minderheden mei inoar mien hawwe. Sa learst binnen in wike net allinne (nije) feardigens, mar learst ek in soad freonen kennen!

Foto’s, updates en nijs

Sjoch op de FYK Facebook

Boppedat ferskynt der alle dagen in bloch  oer it Diversity Festival op itNijs.

Yn 2018 sille der fjouwer workshops wêze:
 • teäter
 • koar “minority tunes”
 • minderheidstalen “minority voices”
 • digital tale telling

De jongerein komt net allinne mar om te learen, mar ek om aktyf materiaal en ferhalen fan harren eigen minderheid mei te nimmen om sa yn ‘e workshop ek fan inoar te learen. It tema foar dat materiaal sil dit jier folksferhalen wêze, om’t dy rike boarnen fan taal en kultuer binne.

Der sille trije iepenbiere mominten wêze foar elkenien om mei dizze minderheden yn kontakt te kommen, nammentlik:
 • official opening, 6 augustus yn Grou, 09:30
  • de offisjele iepening om elkenien wolkom te hjitten.
 • open market, 9 augustus by MEM, Ljouwert, 20:00
  • in iepenbiere merk dêr’t de dielnimmers harren eigen kultuer, taal en tradysjes sjen litte sille
 • diversity festival “Terp of Tales”, 11 augustus, MEM Ljouwert, 14:00
  • de grutte einfoarstelling mei de fjouwer workshops harren optredens
Foar wa?
 • foar jongerein fan 16-30:
  • Wolsto dizze wike meidwaan mei in workshop as minderheid út Nederlân, As Fries, Biltker, Grinser, Limboarger, Siuw, of…? Dat kin! nim dan kontakt op mei foarsitter@fyk.nl.
   Sjoch ek foar mear ynfo yn de call for participants.
 • Bisto âlder as 30, of hast gjin tiid om de hiele wike mei te draaien:
  • Kom dan nei de iepenbiere mominten op 6, 9, of 11 augustus!
Wêr?

De dielnimmers sille de wike sliepe en workshop folgje yn Grou, yn it jeugdhostel Oer ‘t Hout.

Wannear opjaan?

Opjefte is ferlingd. Sjoch nei de call en mail nei foarsitter@fyk.nl

Folsleine programma

Fragen, opmerkings of wat oars?

Mail dan nei foarsitter@fyk.nl

 


Dit evenemint wurdt mei mûglik makke troch: