Diversity Festival 2018

Yn augustus 2018 sil der wat machtichs barre…
In August 2018 something great will happen…

Diversity Festival yn/in Fryslân!!!!

Fan 5 oant en mei 12 augustus sil it heve
It will take place from the 5th to the 12th of August

Dus skriuw it no al yn ‘e aginda, want hjir wolst bywêze!
So write it down in your diary, because you don’t want to miss this!

 

It festival

It Diversity Festival is it simmerske kultuerevenemint fan Youth of European Nationalities.
Yn 2018 is it Frysk Ynternasjonaal Kontakt de organisator en komt it festival nei Fryslân ta.
Yn in wike tiid komme jongerein fan Europeeske minderheden byinoar om kulturele workshops te folgjen.
Yn 2018 sille dat wêze: sjonge; teäter; taal & fertelkeunst; en digitale ferhalen.
De jongerein komt net allinne mar om te learen, mar ek om aktyf materiaal en ferhalen fan harren eigen minderheid mei te nimmen om sa yn ‘e workshop ek fan inoar te learen.
It tema foar dat materiaal sil dit jier folksferhalen wêze, om’t dy rike boarnen fan taal en kultuer binne. EK sille de dielnimmers in grut einoptreden jaan, dêr’t se sjen litte kinne wat sy leard hawwe en wat sy oan ferskaat en rykdom oan kultueren hawwe. Sadwaande hjit it ek it Diversity Festival.

Neist de kulturele workshops sil der ek romte wêze foar in kulturele útwiksel en in ekskurzje om de dielnimmers Fryslân sjen te litten.

Foar wa?

It Diversity Festival is foar jongerein fan Europeeske minderheden.
Oer de wike sil it einoptreden en in kulturele útwikselmerk foar elkenien tagonklik wêze om sa yn ‘e kunde te kommen mei it ferskaat oan Europeeske kultueren