Minority Bustour 3 oktober 2017


 

Op 3 oktober 2017 komt der in busfol minderheden yn Fryslân.
Dy bus docht nammentlik in rûntsje troch hiel Europa om minderheden te moetsjen!
Wy sille in dei lang it program fersoargje en elk is wolkom! Der sil sels oernachting regele wurde foar wa’t ynteresearre is! Wy moatte nammentlik de YENnies yn ‘e bus wol in goede nacht besoragje foardat se de folgende moarns iere en betiid wer yn ‘e bus stappe nei de Dútske minderheid yn België!

 

 

 

 

 
On the 3rd of October 2017, a bus full of minorities will come by in Fryslân.
This bus is busy with a European roadtrip to meet several Eureopan minorities!
We shall organise a full program for this day and everyone is welcome! A place to sleep will be organised for anyone who is interested. We have to give the YENnies on the bus a good night’s rest before they get in the bus again early in the morning to drive to the German minority in Belgium!