Wolst mear witte oer it FYK?

Nim kontakt op mei ien fan ùs bestjoersleden. Hja kinne dy fêst fierder helpe:

Foarsitter: Foarsitter@fyk.nl
Ponghâlder/office: Ponghalder@fyk.nl

Ek hawwe wy in postbus foar de snail-mail:
Postbus 2548
8901 AA Ljouwert

Oer de YEN of ien fan de oare lidorganisaasjes?

De YEN is de jongereintak fan de FUEN (Federal Union of European
Nationalities), in organisaasje dy’t minderheden en harren belangen
fertsjinwurdiget by de Europeeske Uny. Sjoch foar mear ynformaasje op www.yeni.org of www.fuen.org.

Oer oare Fryske (jongerein)organisaasjes?

Faaks hast al ris fan Bernlef heard? Willewike, of Skanomodu ? Foar
it gefal datsto ien of meardere fan dizze nijsgjirrige organisaasjes
noch net kinst, sette wy se hjirûnder foar dy op in rychje.

www.bernlef.frl
www.willewike.nl
www.skanomodu.nl

Wolst fan minderheden dyn stúdzje meitsje?
Sjoch dan nei de Bachelor Minorities and Multilingualism yn Grins